Verifikacija

Verifikacija je tehnički proces kojim se meri bar kod simbol da bi se uporedio sa specifikacijom za taj simbol. Verifikacija se ne koristi samo kao metod za odbacivanje. Na primer, savet GS1 je da se ISO/IEC 15416 metodologija koristi kao sredstvo za unapređenje celokupnog učinka skeniranja. Ukoliko postoji problem sa EAN.UCC simbolima, verifikator na bazi ISO standarda može da bude od ogromne pomoći u utvrđivanju problema i obezbeđenju standardnih načina izveštavanja između štamparija i njihovih partnera.

Takođe je važno naglasiti razliku između skenera i verifikatora. Verifikator je sprava za merenje pomoću koje mogu da se utvrde izvesne determinante koje se odnose na sposobnost simbola da vrši svoju funkciju tj. da nosi i pruža podatke po zahtevu. Kako se merenje tradicionalnom verifikacijom obično vrši jednim skeniranjem preko simbola, nije pouzdano da li je “snimak” karakteristike simbola zaista reprezentativan za visinu pruga. Bar kod simbol mora da bude izrađen na takav način da bude pouzdano dekodiran na mestu upotrebe, da bi ispunio svoju osnovnu svrhu kao mašinski čitljiv nosilac podataka.

Da bi mogao bar kod da se sa sigurnošću verifikuje potrebno je doneti original etiketu ili pripremu, slanje faksom ili e mejlom nije preporučljivo jer nije sigurna verifikacija a to i ne radimo. U našim izveštajima dajemo sledeće podatke o kvalitetu bar kod simbola koja se zasniva na analizi dijagrama refleksije skeniranja. Dijagram refleksije skeniranja je kriva refleksije u odnosu na linijsko (linearno) rastojanje preko simbola.

Slika 1 je grafičko predstavljanje dijagrama refleksije skeniranja. Vertikalna osa predstavlja refleksija a horizontalna linearni (linijski) položaj. Oblasti visoke refleksije su međuprostori, a oblasti manje refleksije su pruge. Oblasti visoke refleksije krajnje levo i desno su mirne zone.

Važne karakteristike dijagrama refleksije skeniranja mogu se odrediti ručnom grafičkom analizom ili automatski, numeričkom analizom. Na primer, najveća refleksija na dijagramu refleksije skeniranja na slici 3 je približno 82 % a najmanja je približno 10 %.

Ocena dijagrama refleksije skeniranja mora biti najmanja ocena od ocena za:
• dekodiranje ;

• kontrast simbola (SC) ;

• minimalna refleksija (Rmin) ;

• minimalni kontrast ivica (ECmin);

• modulacija (MOD);

• nedostaci; • dekodabilnost (V);

• bilo koji dodatni zahtevi postavljeni u specifikaciji za primene ili u specifikaciji simbologije.