Globalna mreža za sinhronizaciju podataka (GDSN)

Globalna mreža za sinhronizaciju podataka (GDSN) je izgrađena oko GS1 globalnog registra (GS1 Global Registry®), GDSN sertifikovanih elektronskih kataloga (certified data pools), GS1 sistema za kvalitet podataka (Data Quality Framework ) i GS1 globalne klasifikacije proizvoda (Global Product Classification) koji u kombinaciji daju snažan ambijent za sigurnu i kontinuiranu sinhronizaciju tačnih podataka. Sa GDSN-om partneri uvek imaju poslednju informaciju u svojim sistemima i bilo kakva promena napravljena u bazi podataka jedne kompanije, automatski i odmah je na raspolaganju svim ostalim kompanijama koje sa njom posluju. Kada su proizvođač i kupac sigurni da gledaju u iste, ažurne i tačne podatke, posluju lakše, brže i jeftinije. GDSN obezbeđuje jedan izvor istinitih informacija o proizvodu.

 • Lakše i brže odvijanje poslovnih procesa
 • Tačnost u izradi narudžbenica
 • Manje dupliranih sistema i procesa
 • Dokazan način da se smanje nepotrebni troškovi u lancu snabdevanja

 Mnogi dobavljači i njihovi kupci, i iz redova velikih korporacija i malih proizvođača, već su otkrili koje kvalitativne prednosti i mogućnosti može doneti sinhronizacija i tačno klasifikovanje podataka korišćenjem GDSN.

Za svaki standard, GSMP obezbeđuje dve ključne komponente koje omogućavaju rad GDSN-a: Standardi za poslovne poruke (Business Message Standards - BMS) i Extensible Markup Language (XML) šeme. BMS sadrži sve potrebne informacije za primenu elektronskih poruka, a XML šeme su poruke u elektronskom formatu.

GLN i GTIN su dva jedinstvena GS1 identifikaciona ključa neophodna u procesu sinhronizacije u GDSN-u.

 • Globani lokacioni broj (GLN) je trinaestocifreni lokacioni broj koji je obavezan u GDSN-u, za identifikaciju vlasnika podataka odnosno provajdera informacija. To mogu biti distributeri, brokeri, proizvođači, kao i drugi pravni subjekti i fizičke lokacije.
 • Globalni broj trgovinske jedinice (GTIN) je četrnaestocifreni, jedinstveni broj koji identifikuje proizvod kod kog postoji potreba za korišćenjem već definisanih informacija. Proizvodu se može odrediti cena, može da se naruči ili fakturiše u bilo kom delu lanca snabdevanja.

Globalni rečnik podataka (GDD) je skladište svih atributa podataka, koji na jednostavan način opisuje svaku jedinicu. Korisnicima omogućava da čuvaju, koriste i između sebe dele precizne nazive i poslovne definicije, kao i njihove ekvivalente kojima su predstavljenji u GS1 standardima, odnosno, u elektronskoj razmeni podataka (EDI), XML-u ili kodovima za automatsku identifikaciju (AIDC).

GS1 globalna mreža za sinhronizaciju podataka povezuje trgovinske partnere u GS1 globalni registar preko mreže interoperabilnih GDSN-sertifikovanih elektronskih kataloga.

Unutar ove mreže, trgovinske jedinice se identifikuju upotrebom jedinstvene kombinacije GS1 identifikacionih ključeva koji se nazivaju globalni broj trgovinske jedinice (GTIN) i globalni lokacijski broj (GLN)

Postoji pet jednostavnih koraka koji omogućavaju trgovinskim partnerima da sinhronizuju podatke o trgovinskoj jedinici, lokaciji i ceni:

 • 1. Unošenje podataka: Prodavac registruje informacije o proizvodu i kompaniji u elektronski katalog.
 • 2. Registrovanje podataka : Mala podgrupa ovih podataka šalje se u GS1 globalni registar.
 • 3. Zahtev za pretplatu: Kupac, preko svog elektronskog kataloga, vrši pretplatu na primanje određenih informacija koje objavljuje prodavac.
 • 4. Objavljivanje podataka: Elektronski katalog prodavca objavljuje tražene informacije u elektronski katalog kupca.
 • 5. Potvrda i Informacije: Kupac šalje potvrdu prodavcu preko elektronskog kataloga svake kompanije i time obaveštava dobavljača o akciji koju je preduzeo maloprodavac. 

Kako funkcioniše GDSN

GDSN osnovno izdanje

GDSN osnovno izdanje 3, sa najnovijim verzijama GDSN standarda, će biti objavljeno 6. maja 2016. godine i ponudiće nove mogućnosti i veću fleksibilnost za razmenu podataka o proizvodima i unapređenje upravljanja podacima o proizvodu koji će se prilagoditi vašoj konkretnoj industriji.

Odbrojavanje do GDSN
Osnovnog izdanja 3

Otkrij više

Progress report