GS1 QR kod je samostalna, dvodimenzionalna matrična simbologija sačinjena od kvadratnih modula uređenih u okviru kvadratne strukture uključujući jedinstvenu strukturu za nalaženje lociranu u tri ugla simbola. Za razliku od simbola sa kompozitnom komponentom , GS1 QR kod ne zahteva linearni symbol. QR kod i QR kod 2005 se nalaze u javnoj upotrebi od 1998. i 2005. respektivno.

GS1 sistem prihvatio je GS1 QR kod delom zato što, kao i GS1 Data Matrix, GS1 QR kod može da kodira strukture podataka GS1 sistema a nudi i druge tehničke prednosti. Njegov kompaktni dizajn i postojanje različitih metoda izrade, koje omogućuju postavljanje simbola na različite podloge, pružaju izvesne prednosti nad drugim simbologijama koje trenutno postoje u okviru GS1 sistema.

GS1 QR kod
  • Simbol ID: ]Q3
  • Kapacitet: 7089 Brojeva 4296 Alfanumeričkih karaktera
  • Omnidirekcionalan
  • Podržava sve ključeve
  • Podržava atribute

QR kod 2005 je jedina verzija familije QR koda koja podržava structure podataka GS1 sistema, uključujući funkcijski znak simbola 1. ISO/IEC QR kod 2005 takođe sadrži specifikacije za Mikro QR kod, ali ova simbologija nije podržana za GS1 sistem. QR kod 2005 koristi korekciju greške po Rid-Solomonu (specifikovana su četiri selektabilna nivoa korekcije grešaka) i ova karakteristika pomaže u ispravljanju delimično oštećenih simbola. U nastavku ove sekcije, kada se simbologija opisuje kao GS1 QR kod, radi se o ISO/IEC QR kodu 2005. QR kod 2005 je sličan u stabilnosti sa ISO verzijama simbologija koje trenutno postoje u okviru GS1 sistema.

Implementacija GS1 QR koda mora da se obavlja prema prihvaćenim GS1 uputstvima za primenu. Korisnik će morati da potraži standarde za specifične primene u drugim sekcijama GS1 opštih specifikacija koje će se dodavati kako budu bile odobravane za upotrebu.

GS1 QR kod simboli se čitaju 2D skenerima za čitanje slika ili video sistemima. Većina drugih skenera, koji ne čitaju dvodimenzionalne slike, ne mogu da čitaju GS1 QR kod. Upotreba GS1 QR kod simbola je ograničena na nove primene koje će uključivati i skenere za čitanje slika u okviru mobilnih uređaja. 

 
 

Nemate bar kod?

Radeći sa GS1 Srbija možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu