10 koraka za implementaciju bar kodovaProblematikom primene bar koda u procesu identifikacije bavi se preko 100 organizacija članica GS1 u zemljama širom sveta. Ova stranica sajta ima za cilj da uvede nove korisnike u početnu primenu bar kodova kroz deset osnovnih koraka koje treba preduzeti pre početka primene bar kodova

10 koraka u primeni bar kodova

Korak 1: Dodela GS1 kompanijskog prefiksa

Pre početka korišćenja bar kodova, kompanija mora da kreira brojeve koji će biti predstavljeni bar kodom. Ovi brojevi se zovu GS1 Identifikacioni ključevi. Prvi korak u stvaranju GS1 ključa je da se dobije Kompanijski prefiks od GS1 Crna Gora. Ovaj GS1 Kompanijski prefiksi se koristi za identifikaciju danas preko milion kompanija i kao osnova za jedinstvenu identifikaciju svih elemenata lanca isporuke. Za dodelu GS1 kompanijskog prefiksa kontaktirajte GS1 Crna Gora

 

Više informacija

Za više informacija o GS1 kompanijskom prefiksu pogledajte ' Potreban vam je bar kod '

Korak 2: Dodela brojeva

Posle dobijanja GS1 Kompanijskog prefiksa, kompanija može da otpočne s dodelom identifikacionih brojeva svojim trgovinskim jedinicama (proizvodima ili uslugama), sebi (kao pravnom subjektu), lokacijama, logističkim jedinicama, pojedinačnoj imovini kompanije, imovini koja se vraća (palete, bačve i burad  koja se vraćaju) i vezama koje se odnosi na usluge.

Ovaj proces je sasvim jednostavan. Naučite kako da formirate svaki broj i kada koristite GS1 kompanijski prefiks u kombinaciji s referentnim brojevima koji dodeljujete. Organizacija GS1 Crna Gora kao organizacija članica može da vam pruži posebne informacije o tome koliko brojeva možete da dodelite na osnovu dužine vašeg GS1 kompanijskog prefiksa

Više informacija

Pogledajte GS1 Identifikacione ključeve za kratko upoznavanje o karakteristikama svih GS1 ključeva.

Korak 3: Izbor procesa/tehnologije štampanja bar koda

Na samom početku morate da odlučite šta ćete da označavate i da li će bar kod da nosi statičke ili dinamičke dinamičke informacije u sebi. Primer za statičke informacije bio bi identifikacioni broj proizvoda. Primer za dinamičke informacije bilo bi štampanje serijskih brojeva na etiketama proizvoda.

Ukoliko vaš bar kod predstavlja statičke informacije, a vama je potreban veći broj etiketa, onda ćete zamoliti svog štampara da odštampa vaše etikete.

Ukoliko vam je potreban manji broj etiketa ili su vam potrebne etikete s dinamičkim informacijama, onda ćete  štampanje vršiti prema potrebi, na primer, na laserskom štampaču, u vašoj kancelariji ili termal transfer štampaču u vašem skladištu.

Kada znate kako želite da štampate svoj bar kod, važno pitanje na koje treba da odgovorite jeste kako sastaviti dobar plan za primenu bar koda. Opet se možete obratiti organizaciji  GS1 Crna Gora  koja je tu da vam pomogne da napravite pravi izbor, a mnoge članice naše organizacije mogu vam pomoći prilikom izbora štampača.

 

Metode štampe

Tradicionalan : fleksografija i ofset

Digitalna : termal i laser

Direktna štampa : gravura, grafika i td.

Više informacija

GS1 Crna Gora vam može pomoći u traženju najboljeg štampara a i vaši prijatelji vam mogu pomoći.

Korak 4: Izbor primarnih uslova skeniranja

Specifikacije vrste bar koda, njegove veličine, mesta postavljanja i kvalitet zavise od okruženja u okviru kojeg će on biti skeniran.

Postoje četiri osnovna scenarija/okruženja skenera trgovinskih jedinica.

Kada znate gde će bar kod biti skeniran, u stanju ste da ustanovite odgovarajuće specifikacije za izradu bar koda. Na primer, ukoliko se pakovanje proizvoda skenira na maloprodajnom naplatnom mestu i u okviru opšte distribucije, biće potrebno da koristite EAN/UPC simbole. Oni su podesni za skeniranje u maloprodaji, ali treba da budu štampani u većoj dimenziji, kako bi odgovarali zahtevima skeniranja u okviru distribucije, i treba da budu na mestu koje ispunjava zahteve automatskog skeniranja u okviru distribucije. 

Više informacija naći ćete u Opštim GS1 specifikacijama. Obratite se  organizaciji GS1 Crna Gora, a za uslove skeniranja videti Sekciju 5.4, a za postavljanje simbola videti Sekciju 6.0.

 

 

Osnovna okruženja skenera trgovinskih jedinica

 • Skeniranje pakovanja proizvoda na maloprodajnom naplatnom mestu (POS)
 • Skeniranje pakovanja proizvoda u okviru opšte distribucije
 • Skeniranje u posebnim sredinama, što je slučaj, kod označavanja medicinskih uređaja
 • Skeniranje  pakovanja proizvoda na maloprodajnom naplatnom mestu, kao i u okruženju opšte distribucije

Korak 5: Izbor bar koda

Izbor odgovarajućeg bar koda je odlučujući za uspeh vašeg plana primene bar koda. Evo nekoliko najznačajnijih uputstava:

 • Ukoliko će vaša trgovinska jedinica biti skenirana na maloprodajnom naplatnom mestu, treba da koristite EAN/UPC simbol.
 • Ukoliko štampate bar kod s promenljivim informacijama (kao što su serijski broj, datumi najdužeg trajanja proizvoda ili mere), onda  koristite GS1-128 ili prostorno redukovanu simbologiju - RSS. U posebnim slučajevima, koristite kompozitni ili DataMatrix simbole.
 • Ukoliko nameravate da štampate bar kod s GTIN-om na valovitoj lepenki, onda biste to mogli da uradite primenom ITF-14 simbologije.
 • Postoje još neki važni momenti koje treba razmotriti. Stupite u kontakt sa GS1 Crna Gora da biste se upoznali sa proizvodima i uslugama  koje vam se nude.

Korak 6: Izbor veličine bar koda

Pošto je odgovarajući bar kod simbol specifikovan (zajedno sa informacijama koje su u njemu), počinje faza kreiranja dizajna. Veličina simbola u dizajnu zavisiće od specificiranog simbola, oblasti primene i načina njegovog štampanja.

Veličina simbola

X dimenzija je širina najužeg elementa bar koda. Tri glavne specifikacije dimenzija su nominalna (ciljna) X-dimenzija, dozvoljeni opseg X-dimenzija simbola i najmanja visina pruga simbola. Ove dimenzione karakteristike su uvek specificirane na bazi operativnog okruženja. Ciljna X-dimenzija i opseg određuju operativni opseg skenera (vidno polje).

Visina pruga simbola zajedno sa ciljnom X-dimenzijom i opsegom pomaže određivanju ergonomskih aspekata rukovanja proizvodom kada se koristi skener. Ove specifikacije dimenzija su ključne komponente za efikasno korišćenje skenera.

EAN/UPC symboli

EAN/UPC bar kodovi mogu da se očitavaju iz više pravaca. Oni moraju da se koriste kod svih jedinica koje će se skenirati na maloprodajnim naplatnim mestima a mogu da se koriste i na drugim trgovinskim jedinicama.
Korišćenje ITF-14 simbologije je ograničeno na bar-kodiranje GTIN-ova, identifikacionih brojeva trgovinskih jedinica koje NE prolaze kroz maloprodajna naplatna mesta. Ova simbologija je pogodnija od EAN/UPC simbola za direktnu štampu na valovitom kartonu.

Razmatranje procesa štampe

Izuzetno važan faktor koji treba uzeti u obzir pri određivanju veličine simbola je izabrani proces štampe. Minimalna veličina i odgovarajuća redukcija širine pruga simbola variraju u zavisnosti od procesa štampe, pa čak i od opreme u štamparijama. Štampari treba da ustanove minimalnu veličinu simbola i redukciju širine pruge, kako bi postigli prihvatljiv i ponovljiv kvalitet štampe.

 

Štampa u više pravaca

EAN/UPC simboli su pogodni jer se čitaju iz više pravaca i vrlo su pogodni za fiksne skenere.

Više informacija

Pogledajte GS1 opšte specifikacije , GS1 sistem specificira nosioce podataka koji se koriste za predstavljanje bilo kog datog niza elemenata. Sekcija 2 sadrži pravila koja utvrđuju koji nosilac podataka treba koristiti za predstavljanje pojedinih nizova elemenata u pojedinačnim primenama. .

Korak 7: Formatiranje teksta bar koda

Tekst ispod bar koda igra važnu ulogu, u slučaju da dođe do oštećenja samog bar koda, tekst se koristi kao pomoćno sredstvo.

Ovo su odgovori na neka pitanja koja se najčešće postavljaju u vezi sa tekstom koji je čoveku čitljiv:

Da li čoveku čitljiv tekst treba da bude određene veličine?

Prvobitno je bio specifikovan OCR-B font za primenu sa EAN/UPC simbolima, međutim GS1 Sistem specifikacija sada dozvoljava korišćenje bilo kojeg fonta, ukoliko je isti jasan i čitljiv. Za detalje koji se tiču specifikacije veličine za EAN/UPC simbole, videti Opšte GS1 specifikacije, Sekcija 5.1, Dodatak 6 (raspoloživo u organizaciji GS1 Srbija). Čoveku čitljiv tekst za ITF-14 i GS1-128 simbole, pored jasnosti i čitljivosti mora biti proporcionalan veličini simbola, u skladu s Opštim GS1 specifikacijama, Sekcija 5.2.1.6 (ITF-14) i Sekcija 5.3.7.4 (GS1-128) (raspoloživo u organizaciji GS1 Crna Gora).

Da li čoveku čitljivi tekst treba da bude iznad ili ispod simbola?

Zavisi od toga koji simbol koristite. Za EAN/UPC simbole pogledajte crteže u okviru Opštih GS1 specifikacija, Sekcija 5.1, Dodatak 6. Za ITF-14 i GS1-128 simbole, tekst može biti odštampan iznad ili ispod simbola u skladu s Opštim GS1 specifikacijama, Sekcija 5.2.1.6 (ITF-14) i Sekcija 5.3.7.4 (GS1-128) (raspoloživo u organizaciji GS1 Crna Gora).

Aplikacioni identifikatori (AI) dati su u zagradama u GS1-128 simbolu. Da li zagrade treba da stoje i da li treba da budu kodirane u okviru pruga i međuprostora simbola?

U čoveku čitljivom tekstu svi AI (aplikacioni identifikatori) moraju da budu uokvireni zagradom, ali zagrade ne smeju biti kodirane u simbolu. Ovo je u skladu s Opštim GS1 specifikacijama, Sekcija 5.3.7.4 (raspoloživo u organizaciji GS1 Crna Gora).

Koliko cifara treba da bude odštampano ispod EAN/UPC simbola u okviru čoveku čitljivog teksta?

 
  • Apsolutno i bez izuzetka, ispod UPC-A simbola mora biti odštampano 12 cifara, ni više ni manje.
  • Apsolutno i bez izuzetka, ispod EAN-13 simbola mora biti odštampano 13 cifara, ni više ni manje.
  • Apsolutno i bez izuzetka,  ispod UPC-E i EAN-8 simbola mora biti odštampano 8 cifara, ni više ni manje.
   

 

Više informacija

Kao i u drugim slučajevima, za više informacija i uputstava za primenu, kontaktirajte organizaciju GS1 Crna Gora.

Korak 8: Izbor boje bar koda

Optimalna kombinacija boja bar kod simbola su crne pruge na beloj pozadini (međuprostori i mirne zone). Ukoliko želite da koristite i druge boje, sledeća uputstva vam mogu pomoći u izboru zadovoljavajuće kombinacije:

 • GS1 bar kod simboli zahtevaju tamnu boju za pruge (na primer, crna, tamno plava, tamno smeđa ili tamno zelena)
 • Pruge bi uvek trebalo da se sastoje od jedne iste boje i nikada ne smeju biti štampane s više štamparskih alata (na primer, ploča, sito štampa, cilindar).
 • GS1 bar kod simboli zahtevaju svetlu pozadinu za mirne zone i međuprostore (na primer, bela)
 • Dodatna mogućnost dobijanja svetlih pozadina su "crvenkaste" boje. Ukoliko ste bili u prostoriji za razvijanje filma s crvenim osvetljenjem i ako ste u njoj pokušali da pročitate crvenu kopiju, znate da ona može prividno da nestane. Ovo važi i u slučaju sličnih boja,  kao što su narandžasta, ružičasta, boja breskve i svetlo žuta boja. S obzirom na činjenicu da većina skenera bar kodova, koriste crveni izvor svetlosti, jasno vam je zašto se ove boje mogu koristiti kada se radi o pozadini, ali ne i u slučaju tamnih pruga.
 • U mnogim slučajevima pozadina simbola se ne štampa. Štampa se samo boja supstrata. Ukoliko je pozadina simbola ipak odštampana ispod tamnih pruga onda ona treba da se štampa  punom bojom.
 • Ukoliko koristite više slojeva štamparske boje kako biste pojačali neprozirnost podloge, onda svaki sloj mora da bude odštampan punom bojom.
 • Ukoliko koristite sito štampu za ubacivanje veće količine štamparske boje u supstrat, proverite da neka mesta nisu ostala prazna u toku ovog procesa.

Više informacija

Najzad ukoliko ostanete pri crnim prugama i belim međuprostorima, odabraćete optimalnu kombinaciju, ali i druge kombinacije boja mogu se koristiti. Za dodatna uputstva konsultujte iskusnog štampara koga može da vam preporuči GS1 Crna Gora.

Korak 9: Izbor mesta za postavljanje bar koda

Kada govorimo o lokaciji simbola, mislimo na postavljanje simbola bar koda u okviru dizajna. Prilikom izbora mesta za postavljanje simbola treba uzeti u obzir proces pakovanja. Konsultujete inžinjera za pakovanje, kako biste utvrdili da simbol neće biti zaklonjen ili oštećen (na primer, postavljen oko ivica kutije, ispod poklopca paketa ili zaklonjen drugim paketom). Za određivanje odgovarajuće lokacije za GS1 bar kodove, pogledati sledeće sekcije u okviru Opštih GS1 specifikacija.

Nakon što ste utvrdili odgovarajuće mesto za postavljanje, treba da konsultuje štampara u vezi sa orijentacijom simbola. Ovo iz razloga što mnogi procesi štampanja zahtevaju da bar kodovi budu orijentisani u određenom pravcu u odnosu na pravac štampe. Ukoliko to dozvoljavaju mogućnosti, a prilikom primene fleksografije, pruge treba da budu paralelne s pravcem štampe tj. orijentisane u vidu tarabe. Ukoliko tamne pruge treba da budu upravno postavljene u odnosu na pravac štampe tj. orijentisane u vidu merdevina, pokušajte da izbegnete distorziju simbola imajući u vidu obim uvijene ploče. Ukoliko primenite ofset štampu ili rotogravuru, simbol treba da bude podešen paralelno prema strukturi ćelije na rasteru ili ploči/cilindru kako bi se dobila što oštrija ivica tamne pruge.

Više informacija

Za određivanje odgovarajuće lokacije za GS1 bar kodove, pogledati sledeće sekcije u okviru Opštih GS1 specifikacija .

Korak 10: Izrada plana u vezi sa kvalitetom bar koda

ISO/IEC 15416 Specifikacije za ispitivanje kvaliteta štampe bar koda za linearne simbole opisuju metod provere kvaliteta bar kod simbola nakon njihove štampe. Verifikator koji se bazira na ISO standardu posmatra simbol na isti način kao i skener, ali ide i dalje, proveravajući kvalitet simbola.

GS1 koristi metodu ISO/IEC i specifikuje minimalnu ocenu za svaki GS1 bar kod. Ona zavisi od toga koji se simbol koristi, gde se primenjuje ili koji identifikacioni broj nosi. Uz minimalnu ocenu GS1 takođe specifikuje i otvor blende verifikatora i njegovu talasnu dužinu.  

Utvrđivanje različitih minimalnih specifikacija je slično kao kada neki univerzitet koristi standardizovane testove radi utvrđivanja da li se prijavljeni student kvalifikovao za prijem. Više univerziteta mogu da koriste isti standardizovani test ali svaki postavlja svoj minimalni broj poena ili minimalnu ocenu za prolaz.

Više informacija

GS1 opšte specifikacije Sekcija 5  pruža preglednu listu specifikacije kvaliteta simbola u zavisnosti od vrste simbola, primene ili identifikacionog broja koji simbol nosi.

Članice GS1 mogu da se odluče da sami vrše proveru bar kodova. GS1 Srbija nudi svoje usluge verifikacije kvaliteta bar koda.

 

Linkovi

Kontakt

Naš kontakt je na linku: Kontakt